Mesnevi

ÖN SÖZ

Mesnevî söylenip yazıldığı andan itibaren önce elyazması nüshalarıyla hemen bütün İslâm dünyasına ulaşmış, birkaç asırdır ise matbaalar marifetiyle birçok ülkede basılmakta ve okuyucularla buluşmaktadır. Mesnevî’nin en önemli yazma nüshaları, bu eserin yazmalarının büyük çoğunluğunu barındıran kütüphanelerimizde bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki öncelikle geçmiş asırlara ait yazma ve basma Mesnevî şerhleri bu husustaki zenginliğimizin diğer bir göstergesidir. Eldeki bu yayınla Mesnevî’nin Farsça metni ülkemizde yeni beklentileri karşılama arzusuyla bir asır kadar sonra, hatta bu hâliyle ilk defa müstakil olarak neşredilmiş olmaktadır.

Mesnevî’nin ilmî usullerle aslına en uygun şekilde neşredilmesi ihtiyacı, bir asırdır bilim adamlarını çeşitli çalışmalara sevk etmiştir. İlk olarak 1925-1940 yıllarında İngilizce çeviri ve şerhini de içeren 8 ciltlik çalışmasıyla Reynold A. Nicholson bu konuda öncü olmuştur. Ancak Mesnevî’nin Farsça metnine olan büyük talep ve bilimsel manadaki ilave beklentiler yeni bir çok baskıya gerekçe olmuştur. Sonuçta başta merhum Abdülbâki Gölpınarlı olmak üzere bilim adamları Mesnevî’nin Konya Mevlana Müzesi nu. 51’de kayıtlı bulunan ve yazımı 677/1278’de Konyalı Muhammed b. Abdullah tarafından tamamlanmış yazma nüshanın aynen yayınlanması gerektiği fikrini çoğunlukla benimsemiştir.

Bu bilimsel kanaatlerin sonucunda bu yazmanın İran’da ve Türkiye’de tıpkıbasımı yapılmış ve büyük ilgi görmüştür. T.C. Kültür Bakanlığı 1993’te gerçekleştirdiği bu basımla, araştırmacılara büyük bir kolaylık sağlamıştır. Yakın yıllarda sadece bu yazmayı esas alan iki neşir İran’da Tevfîk H. Subhânî (İlk baskısı Tahran, 1373hş/1994) ve Abdulkerîm-i Surûş (İlk baskısı Tahran, 1375hş./1996) tarafından yapılmıştır.

Önceki Farsça Mesnevî baskılarından bazı farklılıklar içeren eldeki neşir, anılan tek yazma nüsha esas alınarak tarafımızdan hazırlanırken Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Mesnevî’nin 20 farklı dilde yayınlanması projesi sayesinde daha önce basılma imkânına kavuşmuştu. İlgi ve teşvikleri nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine tekrar teşekkür ediyoruz. Bu Mesnevî metninin farklı bir düzenlemeyle ve gözden geçirilerek yeniden yayınlanmasına imkân sağlayan Akçağ Yayınları’na ayrıca müteşekkiriz. Araştırmacıların ikaz ve önerilerini bekliyor

, görülecek eksikliklerden dolayı af diliyoruz.

Yayına Hazırlayanlar

Ankara 2007

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir