Biyografi

BİYOGRAFİ

 1. Adı Soyadı: ADNAN KARAİSMAİLOĞLU
 2. Doğum Tarihi: 1957
 3. Unvanı: PROF. DR.
 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Arap-Fars Dili ve Edebiyatı A.B.D Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. 1979
Y. Lisans Fars Dili ve Edebiyatı A.B.D-

Eski Türk Edebiyatı A.B.D-

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1981

 

 

1991

Doktora Fars Dili ve Edebiyatı A.B.D Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985

 

 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 19.03.1990

Doçentlik Tarihi         :   04.10.1991                                             

Profesörlük Tarihi                 :   24.03.1997

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1- Nuri ŞİMŞEKLER, “Abidin Paşa ve Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i şerif”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1992.

2- Ömer BEKTAŞ, “Rusuhi İsmail Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1993.

3- Selahattin DURGUN, “Sarı Abdullah ve Şerh-i Mesnevi (Cevahir-i Bevahir-i Mesnevi)”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1993.

4- Ali TEMİZEL, “Mevlana ve Mevlevilikle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler ve Müellifleri”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1996.

5- İbrahim KUNT, “Mesnevi sözlükleri ve Abdullatif bin Abdullah`ın Leta`ifu`l-Lugat`ı”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1996.

6- Orhan BAŞTÜRK, “Süruri`nin mesnevi şerhi (Tanıtım-indeks-tenkitli metin)”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1997.

7- Faruk ALP, “Divan-ı Kebir nüshaları (tasvir-mukayese-indeks)”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1997.

8- Adem KARADERE, “Nevres-i Kadîm’in Farsça Dîvânı”, Kırıkkale Ü SBE, 1999.

9- Fikret SARISOY, “Basîrî’nin Farsça Dîvânı”, Kırıkkale Ü SBE, 2001.

10 Abdullah KARACA, “Kemalpaşazade`nin Dekayıku’l-Hakayık`ı (metin-indeks)”, Kırıkkale Ü SBE, 2002.

11- Recep KÜÇÜK,  “Sünbül-zâde Vehbî’nin Farsça Divançesi”, Kırıkkale Ü SBE, 2010.

12- Ahmet ÖZMEN, “Sultan Veled: Hayatı ve Eserleri”, Kırıkkale Ü SBE, 2010.

13- Ahmet Kara, Hazînî’nin Tesellâ’u’l–kulûb’u -Metin ve İnceleme-, Kırıkkale Ü SBE, 2014.

14Kasım Evli, Muhammed Burhâneddîn-i Belhî ve Farsça Divanı (Tenkitli Metin), Kırıkkale Ü SBE, 2014.

15- Gülşen YAYLI, “Mevlânâ’da Felsefe ve Felsefî Yaklaşım”, Kırıkkale Üniversitesi SBE, 2010.

 

      6.2.  Doktora Tezleri

1- Yusuf ÖZ,  “Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1996.

2- Nuri ŞİMŞEKLER, “Şahidi İbrahim Dede’nin Gülşen-i Esrar’ı tenkitli metin – tahlil”, Selçuk Ü SBE, Konya, 1998.

3- İbrahim KUNT, “Hazînî ve Dîvânı (İnceleme-Metin), Selçuk Ü. SBE, Konya-2002.

 

 1. Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. “İslâm Öncesinden Osmanlıya Doğu Şiiri”, Bilig, (Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi), Sayı 13, 2000, s. 67-78.
 2. “Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Açısından Klâsik Türk Edebiyatı ile İran Edebiyatı”, Bilig, sayı 23, 2002 Güz, s. 141-154.

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • “Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ ve Yunus Emre’nin Dilinde “Bilgi” Kavramı”, Ahmet Yesevî’den Hasan Dede’ye Gönül Erleri Uluslararası Bilgi Şöleni, 12-14 Haziran 1997 (Kırıkkale, 1998, Kırıkkale İlini Kalkındırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, s. 109-114).
 • “Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı ile Münasebeti Üzerine Düşünceler”, Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi, 07-09 Nisan 1999, Selçuk Üniversitesi, Konya (Konya, 2000, s. 607-614).
 • “Selçuklu Devletinin Edebî Faaliyetlerdeki Etkinliği”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti Kongresi, 11-13 Ekim 2000, Selçuk Üniversitesi, Konya (Konya, s. 451-460).
 • Mevlânâ ve Şehriyâr, Uluslararası Üstad Muhammed Hüseyin Şehriyar Anma Semineri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, 15-16 Mayıs 2003.
 • Mevlâna Kongrelerinde Sunulmuş olan Tebliğler, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi (5-6 Mayıs 2003), Bildiriler. Konya, 2004, s. 331-358.
 • Mesnevi’de “Ben” ve “Sen” tanımı, Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, 26-28 Nisan 2004, Muğla Üniversitesi, Bildiriler I-II, Muğla, 2006, 487-492.
 • Klâsik Doğu Şiiri Araştırmalarında Yerellik ve Evrensellik Sorunu, II. Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, 07- 08 Eylül 2006, Sakarya Üniversitesi, Bildiriler, I-II, Aralık 2006, I, 13-18.
 • Klasik Şiirde Evrensel Düşünceler ve Değerler, Evrensel Manevi Değerler ve Günümüz Kazak Edebiyatının Meseleleri Uluslar Arası Sempozyumu, Kazakistan Devlet Kızlar Pedegoji Üniversitesi ve Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi, Almatı, 27 Şubat 2007, Bildiriler I-II, Almatı, 2007, I, 37-44.
 • Klâsik Şiirdeki Aşk Söyleminin Dayanakları, I. Uluslar Arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 12-13 Nisan 2007, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi/İstanbul, s. 269-275.
 • Bilgin, Ârif, Âşık ve Şair Mevlânâ, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/581-586.
 • Gazneli Mahmud’un Saray Şairi Ferruhî’nin (Ö. 429/1038) Şiirlerinde Türkler, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslar Arası Sempozyumu, Abay Milli Devlet Pedegoji ve Üniversitesi ile Çukurova Üniversite, 21-23 Mayıs 2007, Almatı, Bildiriler, Almatı, 2007, s. 455-458.
 • Mevlâna Araştırmalarında Kurumsal Destek İhtiyacı, Dünyada Mevlâna İzleri, Uluslararası Sempozyum, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13-15 Aralık 2007, Konya, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 47-53.
 • Belhli Bilgin, Konyalı Şair Mevlana Celaledddin Muhammed, Uluslar arası Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî Kongresi, Kabil 13-15 Mayıs 2007, Neyistan Yolu (Râh-i Neyistân), Ankara, 2008, s. 74-79 (Kabil, Matba’a-i Cihân).
 • Mesnevî Hikayelerinde Tahkiye ve Gerçeklik, Uluslararası Mevlânâ’nın 800. Doğum Yılını Anma Anma Kongresi, 30-31 Ekim 2007, Tahran-Tebriz,  Aşina yıl 1, sayı 26-27, İlkbahar-Yaz 2008, s. 37-42.
 • Yüzyılda Gazneli ve Selçuklu Saraylarındaki Edebî Gelenek, Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Rize, s. 36-40.
 • Edebiyat ve Kültürleri Buluşturan Şahsiyetlerden Mevlâna ve Sa’dî, 6. Türkiye – İran İlişkileri Sempozyumu- Tarihte Ortak Şahsiyetlerin Etkileri ve Günümüze Yansımaları, Türk Tarih Kurumu- İran İslâmî Kültür ve İletişim Kurumu, 01-02 Haziran 2009, Ankara.
 • Selçuklu Devri Şiiri ve Mu’izzi, II. Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Konya, 2013, Cilt 4, s. 71-78
 • Hikâyenin Gerçekçiliği; Kelile ve Dimne Hikâyelerinin Diller ve Kültürlerarası Yolculuğu, IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Bildiri Kitabı, Kırıkkale, 2013, Kırıkkale Üniversitesi Yayınları, s. 9-18.
 • Adalet, Affetme, Dostluk Ve Sevgi, Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu, Gençlik Stratejileri Araştırma Kurumu Derneği, 25 Nisan 2014, Bildiri Kitabı s. 1- 3.
 • Sâkînâmenuvîsî der edebiyât-i Fârsî ve Turkî, 2. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu (The Second Iran-Turkey Language and Literature Linkages Conference), 11-12 Mayıs, 2014 Tahran, Allameh Tabatabai University, Tahran, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 40.
 • Demokratik Değerler, Sorumluluk ve İletişim, Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu, Gençlik Stratejileri Araştırma Kurumu Derneği, 2 Haziran 2014, Ankara; Bildiri Kitabı, s. 191-193.
 • Farsça Şuara Tezkirelerinde Türkçe Yazan Şairler, V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 15-17 Ekim 2014, Mersin Üniversitesi, Özetler Kitabı s. 2.
 • Ortadoğu’da Ayrıştırıcı Dil ve Edebiyat Anlayışları, 1. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, 07-10 Mayıs 2014, Kırıkkale Üniversitesi, Bildiri Kitabı Cilt 2, s. 11-14.

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • “Klâsik İran Şiirine ve Şairlerine Yöneltilen İdeolojik Tenkitler”, Nüsha, Sayı 10, Yaz 2003, s. 7-17.
 • “Halk Şairi Topal Hâfız ve Rus İşgalini Anlatan “Mersiye-i Küçük Mahşer” İsimli Destanı”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği (Muzaffer Özdağ’a Armağan), I-IV, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2003, IV, 185-205.
 • “Mesnevî Hikayelerinde Şekil ve İçerik”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl V, S. 18, Yaz, 2005, s. 129-138.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • “Tasavvufî Şiir Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri ve Önemi”, 6. Milli Mevlânâ Kongresi, 24-25 Mayıs 1992 (Tebliğler, Konya 1993, s. 87-90).
 • “Mesnevî’de “Hicâb” Kavramı”, 7. Milli Mevlânâ Kongresi, 3- 4 Mayıs 1993 (Tebliğler, Konya, 1995, s. 89-95).
 • “Mesnevî’de Taklid” ve “Mukallid” Kavramları”, VI. Milli Mevlânâ Sempozyumu, 3 Mayıs 1994 (S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı 9-10, 1995, Konya, s. 61-67).
 • “Selçuklu Sarayında Şiir ve Şair”, V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, 25-26 Nisan 1995, (Bildiriler, Konya, 1996, s.133-139).
 • “Mesnevî’de Edeb Kavramı”, 7. Milli Mevlânâ Sempozyumu, 13 Aralık 1995 (Tebliğler, Konya, 1996, s.33-37).
 • “Mesnevî’de İlim Kavramı”, 8. Milli Mevlânâ Kongresi, 6-7 Mayıs 1996 (Tebliğler, Konya, 1997, s. 7-17).
 • “Mesnevî’de “Sûret” ve “Ma’nâ” Kavramları”, 9. Millî Mevlânâ Kongresi, 15-16 Aralık 1997 (Tebliğler, Konya, 1998, s. 103-113).
 • Klâsik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi (2-3 Mayıs 2002), hzl, Haşim Karpuz ve öte, C. 1, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2002, 127-135.
 • Mesnevî’de “Padişah” ve “Sakî” Kavramları, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s.1-10.
 • Selçuklu Dönemi Şiiri ve Mevlânâ’nın Şiirinin Özellikleri, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 1-9.
 • Mesnevî’de Olgun İnsanın İç Dünyası, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. Baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 151-160.
 • “Mehmet Âkif’in ‘Bir Hasbihal’ veya ‘Ömür Bir Gündür’ Düşüncesi”, Mehmet Âkif Bilgi Şöleni 4, 25-26 Aralık 2009, Ankara, Mehmet Âkif; Edebiyat ve Düşünce, Ankara 2010, s. 22-26.
 • “Doğu Edebiyatı Geleneğinde Farsça ve Türkçe Mesnevîlerin Ortak Yönleri”, Eski Türk Edebiyatı Çalıştayı VI: Mesnevî: Hikayenin Şiiri, 30 Nisan 2010, Erzurum.
 • “Ahmet Paşa’nın Şiirinde Farsça’nın Etkisi”, Bursalı Ahmet Paşa ve Dönemi Ulusal Sempozyumu, 26-28 Mart 2010

  https://www.puttygen.net/

  , Bursa, s. 89-95.

 • “Mevlâna’yı Bilim ve Kültür Dünyasına Sunan Araştırmacı: Abdülbâki Gölpınarlı”, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 275-279.
 • Hasandede ve Şiirleri, Geçmişten Geleceğe Kırıkkale Tarihi ve Halk Kültürü Sempozyumu, 14-15 Kasım 2011, Kırıkkale, 2012, s. 143-150

      7.7.  Diğer yayınlar

                   Kitaplar:

 • Sirâcî; Hayatı, Dîvânının Tenkitli Metni ve Tahlili (Yayımlanmamış doktora tezi), Erzurum, 1984.
 • Sayfî-i Buhârâî ve Dîvânının Tenkitli Metni, Erzurum, 1990.
 • Klâsik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri, Ankara, 2001.
 • Mevlânâ ve Mesnevî, Ankara, 2001.
 • Baharistan, Câmî, Ankara, 2002 (Çeviri).
 • Gülistan, Sa’dî, Ankara, 2002 (Çeviri).
 • Mevlânâ ve Kültürümüz, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2005.
 • Mesnevî’den Seçmeler, Ankara, 2005.
 • Mesnevî-i Ma’nevî, I-VI, Konya, 2005 (Farsça tenkitli metin, Doç. Dr. Derya Örs’le birlikte); 2. baskı, I-III, Ankara, 2007, Akçağ Yay.
 • Mevlâna Bibliyografyası, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2006 (Sait Okumuş ve Fahrettin Coşguner ile birlikte). Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş Yeni baskı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya 2013.
 • Mevlânâ’nın Gözüyle… –İnsan ve Toplum–, Ankara: Hizmet-İş Sendikası Yay., 2007, K. Boy, 194 s.
 • Mesnevî’den 800 Beyit, Konya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya, 2007 (Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan ile birlikte).
 • Mesnevî, Mevlânâ, I-II, Ankara, 2004; 2. baskı, I-III, Ankara, 2007, 3. baskı, Ankara, 2007 (tek cilt; Çeviri)
 • Kutbü’n-nâyî Osman Dede’nin Âyîn-i Şerîfleri, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2008 (Timuçin Çevikoğlu ile birlikte).
 • Mesnevî Gül Bahçesi, Konya 2015.

Makaleler:

 • Türk ve Fars Edebiyatlarında Şehr-engizler, Milli Kültür, sayı 62, 1988, s. 55-58.
 • Türk Edebiyatı Kaynaklarından Tuhfe-i Sâmî, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 57, 1988, s. 178-186.
 • Abdülcelîl el-Biligrâmî, TDV İslâm Ansiklopedisi, I, 203, İstanbul, 1988.
 • Abdülvâsi’-i Cebelî, TDV İslâm Ansiklopedisi, I, 283, İstanbul, 1988.
 • Acem, TDV İslâm Ansiklopedisi, I, 321, İstanbul, 1988.
 • Ahsenü’t-tevârîh, TDV İslâm Ansiklopedisi, II, 180, İstanbul, 1989.
 • Altıparmak Muhammed b. Muhammed, TDV İslâm Ansiklopedisi, II, 542, İstanbul, 1989.
 • Bir Tezkiretü’l-evliyâ Tercümesi Hakkında, İlim ve Sanat, sayı 7, 1989, s. 83-84.
 • Fars Edebiyatında “Sirâcî Mahlaslı Şairler, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, sayı, 17, Erzurum, 1989, s. 119-130.
 • Fars Edebiyatında Bilinmeyen Bir Şair “Sirâcî”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, sayı, 18, Erzurum, 1990, s. 119- 135.
 • Manzum Sözlüklerimizden “Tuhfe-i Remzi”, Milli Kültür, sayı 74, Ankara, 1990, s. 60-61.
 • Aruzu Kullanma Açısından Fuzûlî – Hâfız Karşılaştırması, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, sayı, 119, Erzurum, 1991, s. 49-60.
 • Arafâtu’l-âşikîn, TDV İslâm Ansiklopedisi, III, 263, İstanbul, 1991.
 • Ârif-i Kazvînî, TDV İslâm Ansiklopedisi, III, 368, İstanbul, 1991.
 • Bedâyi’ü’l-vekâyi’, TDV İslâm Ansiklopedisi, V, 297, İstanbul, 1992.
 • Benâî, TDV İslâm Ansiklopedisi, V, 429, İstanbul, 1992.
 • Berzûnâme, TDV İslâm Ansiklopedisi, V, 526, İstanbul, 1992.
 • Bostân, TDV İslâm Ansiklopedisi, VI, 307-308, İstanbul, 1992.
 • İran Edebiyatında Sâkînâmeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, 1992, s. 1-9.
 • Sâkînâme Yazma Geleneğinin Öncüsü Genceli Nizâmî, Yedi İklim, sayı 41, 1993, s. 19-21.
 • Muallim Nâci ve Mecmua-i Muallim, Yedi iklim, Ocak 1994, s.84-87.
 • Cemâlzâde, Yedi iklim, Mart 1994, s. 18-21.
 • Sirâcî, Şâ’ir-i nâşinâhte, trc. Nusretullah-i Ziyâî, Nâme-i Ferhengî, 3. yıl, sayı 9, Tahran, s. 128-132 (Tahran, Farsça Yay.).
 • Mukâyese-i Hâfiz ber bekârgîrî ez ‘arûz, Ahtâr, Tebrîz, 22 ve 29 Ağustos, 1994, s. 6 (Tahran, Farsça Yay.).
 • Câygâh-i Mevlevî der kâ’ide-i şi’r-i tasavvuf, Ahrâr, Tebriz, 15 Ağustos, 1994, s. 6 (Tahran, Farsça Yay.).
 • Hâtif-i İsfahânî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XVI, 467-468, İstanbul, 1997.
 • Heft Âsumân, TDV İslâm Ansiklopedisi, XVII, 156-157, İstanbul, 1998.
 • Bâki’nin Gazellerinde Tasavvufi Anlayış, Yedi İklim, Kasım 1998, s. 60-62.
 • Klasik Şiirimizde Epiküryen Düşünce ya da Zamanı Yaşamak Anlayışı, Yedi İklim, Ocak 1999, s. 57-59.
 • Doğu Edebiyatlarında Sevgi, Hoşgörü ve İnsan Hakları, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, sayı 13, Konya, 1999, s. 109-114.
 • Klasik Türk Edebiyatının İran Edebiyatı ile Münasebeti, Dergâh -Edebiyat Sanat Kültür Dergisi- sayı 110, Nisan 1999, s. 14-17.
 • Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XIX, 16-18, İstanbul, 1999.
 • Klâsik Şiirimizde Beşerî Aşk, Yedi İklim, sayı 119, Şubat 2000, s. 48-52.
 • Osmanlı Dönemi Şiiri ve Şairi Üzerine Tenkitli Bir Değerlendirme, Dergâh, sayı 124, Haziran 2000, s. 10-11, 17-18.
 • Gazzâlî ve Bâkî’ye Göre Aşk Beyitleri, Yedi İklim, sayı 123, Haziran 2000, s. 38-41.
 • Konyalı Mevlânâ, İpek Yolu (Konya Ticaret Odası Dergisi), Aralık 2000, s. 30-36.
 • “İç bâde, güzel sev”, Dergâh, sayı 131, Ocak 2001, s. 9-10.
 • Gecikmiş Bir Tenkit; “Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı” Kitabı, Yedi İklim, sayı 137, Ağustos 2001, s. 53-58.
 • Yeni Farsça İlk Şiirlerde Türkler ve Türk Kültürü, Dergâh, sayı 138, Ağustos 2001, s. 20-21.
 • Hikmet ve Nükte; Mevlânâ ile Nasreddin Hoca, Yedi İklim, Sayı 138, Eylül-Ekim 2001, s. 27-29.
 • İsmet-i Buhârî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIII, 138-139, İstanbul, 2001.
 • Kâsım-ı Envâr, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIV, 542-543, İstanbul, 2001.
 • Katrân-ı Tebrîzî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXV, 59, İstanbul, 2002.
 • Kelîle ve Dimne, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXV, 210-212, İstanbul, 2002.
 • Kemâleddîn-i İsfahânî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXV, 233, İstanbul, 2002.
 • İslâmiyet Sonrasında İlk Farsça Şiirlerde Türkler, Türkler, Cilt 5, Ankara, 2002, s. 903-913.
 • Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi, Konya’dan Dünyaya Mevlânâ ve Mevlevîlik, Konya, 2002 (Editör Nuri Şimşekler, Karatay Belediyesi), s. 21-30.
 • Doğu’da Edebî Miras Üzerinde Tartışmalar, Dergâh, sayı 155, Ocak 2003, s. 10-11, 18-19.
 • Şehriyâr’a Göre Şiir, Hikmet ve Toplum, Yedi İklim, Sayı 164, Kasım 2003, s. 68-72.
 • Cengizhan Altuntaş’ın Şiirleri ve Şiirlerinde Kırıkkale, 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu (10-11 Haziran 2003), Ankara, 2003, s. 131-136.
 • Gelenekte Yenileşme: Mevlânâ ve Nurettin Topçu, Hece (Aylık Edebiyat Dergisi), Sayı: 109 (Özel sayı: 11), Ocak 2006, s. 210-213.
 • Mu’izzî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXI, 98-99, İstanbul, 2006.
 • Mesnevî’de Türk Adı ve Kullanım Özellikleri, Mevlânâ Araştırmaları-1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 269-282.
 • Velednâme’ye Göre Mevlânâ’nın, Ailesinin ve Dostlarının Hayat Hikayeleri, Celâleddîn Humâî’den Çeviri, Mevlânâ Araştırmaları-1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 9-28.
 • Mevlânâ Celâleddin Muhammed, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 1-18.
 • Mevlana’nın Hayatı, Eserleri ve Sanatı, Mevlana, Editörler: Osman Horatave Adnan Karaismailoğlu, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 39-61.
 • Mevlânâ’nın Hayatı, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 12-25.
 • A. Nicholson’un Mesnevî Neşri ve Yeni Mesnevî Neşirleri, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 21-33.
 • Sâkî-nâme, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVI, İstanbul, 2009, 14-15.
 • Selmân-ı Sâvecî, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVI, İstanbul, 2009, s. 446-447.
 • Mustafa Câzim el-Mevlevî’nin Hicâzkâr Âyîn-i Şerîf’i (Timuçin Çevikoğlu ile birlikte), Mevlânâ Araştırmaları-3-, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009, s. 11- 57.
 • Tâhir Vahîd, TDV İslam Ansiklopedisi, c. XXXIX, İstanbul, 2010, s. 401-402.
 • Mevlânâ’nın Şiir Dünyası; Şiir Dünyasında Mevlânâ, Nev Niyaz-Ihlamur Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Nisan 2011, s. 688-689.
 • Şiir, Şair ve Hz. Mevlânâ, Keşkül Tasavvuf ve Kültür Sanat Dergisi, sayı. 19, Haziran 2011, s.106-10.
 • Bahâ-i Veled, Konya Ansiklopedisi, c. II, 2011, Konya, Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • Mesnevî’de Anlatıcı ile Dinleyici, Öğretici ile Öğrenci İlişkisi, Mevlânâ Araştırmaları 4, Ankara 2012, s. 29-37.
 • Hemâhengî-yi Muşehhesat-i Ma’nevî-yi Behâ-i Veled ve Muhakkik-i Tirmizî ve Mevlânâ Celâleddîn, Mevânâ Araştırmaları-4, Ankara, 2012, Akçağ Yayınevi, s. 193-199.
 • Yûnus Emre’yle Mevlânâ’yı Birlikte Anmak, 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yunus Emre, haz. Ejder Okumuş, 2012, İstanbul, insan yayınları, s. 95-103.
 • Üslup, Fars Edebiyatı, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 42, İstanbul, 2012, s. 385-387.
 • Nabi’nin Şiir Dünyasındaki Mevlânâ, Yedi İklim, Sayı: 273, Aralık 2012, s. 51-54.
 • Tarih Boyunca Türkler ve Farsça: Modern Yaklaşımlara Bir Eleştiri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2013, c. 3, sayı 1, s. 6-15.
 • Mevlânâ’nın Eserlerinde Gazneli ve Selçuklu Sultanları, Mevlânâ Araştırmaları –V-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara 2014, s. 161-170

Editör:

 • Mevlânâ Araştırmaları 1, Ankara, 2007, Akçağ Yay.
 • Mevlana, Ankara, 2007, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. (Osman Horata ile birlikte editör ve makale yazarı).
 • Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translated by Rahim Acar-Ali Köse-Hasan Kaplan-Mehmet Lütfü Aslan-Seyfi Kenan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, B. Boy, 417 s.
 • Mevlânâ Araştırmaları 2, Ankara, 2008, Akçağ Yay.
 • Mevlânâ Araştırmaları 3, Ankara, 2009, Akçağ Yay.
 • Mevlânâ Araştırmaları 4, Ankara, 20012, Akçağ Yay.
 • Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Bildiri Kitabı, Editörler: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu- Prof. Dr. Yusuf ÖZ, Editör Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Coşguner- Arş. Gör. Ahmet Özmen, Kırıkkale, 2013, Kırıkkale Üniversitesi.
 • Mevlânâ Araştırmaları 5, Ankara, 20014, Akçağ Yay.

Hakemlik Yapılan Dergiler:

 1. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Bilig, sayı 26, 2003.
 2. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı 1, Adana 2004.
 3. Erdem Dergisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 2007.
 4. Edebiyat Dergisi, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, sayı 19, Konya 2008.
 5. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, İstanbul 2011, cilt 21/Bahar.
 6. Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Nüsha, sayı 37, 2013.

Kitapta Bölüm

 • Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Farsça ve Farsça Eserler, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I-II, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2006, I, 487-491.
 • Fîhi Mâ Fîh, Mektûbât, Mecâlis-i Seb’a’nın Tıpkı Basımı için Sunuş, Fîhi Mâ Fîh, Mektûbât, Mecâlis-i Seb’a’nın Tıpkı Basımı, Konya, 2010, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, s. 7-26.
 • Mevlânâ’nın Düşünce Hayatı, Karatay Tarih-Kültür-Sanat, C. 1, Konya, 2012, Karatay Belediyesi Kültür Yayınları, s. 367-381.
 • Divân-ı Kebîr’in Tıpkı Basımı için Sunuş, Dîvân-ı Kebîr Tıpkı Basım-Takdim/Fihrist, Ankara, 2012, Ptt Genel Müdürlüğü, Takdim/Fihrist s. 7-55.
 1. Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)
 2. İdari Görevler

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı: Eylül-1993-Ekim – Ekim 1994

Kırıkkale Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı:1999-2010; 2014-

Kırıkkale Ü. Rektör Yardımcılığı: 11 Şubat 2010- 10 Şubat 2014

Kırıkkale Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği: 02 Mart 2012-09 Temmuz 2013

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Yazarlar Birliği

Mevlana Araştırmaları Derneği

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir